Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

 1               Základné pojmy

 

1.1            Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť:

 

GOURMMETS s.r.o.   so sídlom: Kafendova 16, 831 06   prevádzka: DMP STEEL Business Center, Blatnická 3, 831 02 Bratislava   IČO: 45 650 250   DIČ: 2023077925  
IČ DPH: SK2023077925   email:  d4s@dress4success.sk

 

1.2            Zákazníkom sa rozumie registrovaný užívateľ spoločnosti GOURMMETS s.r.o.,   ktorý má na základe registrácie možnosť objednať produkty na stránke   Prevádzkovateľa.

 

1.3            Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa   objednávky Zákazníka zásielka určená.

 

1.4            Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ   povinný zabezpečiť doručenie zásielky.

 

1.5            Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou aktuálnej ponuky Prevádzkovateľa   na stránke www.dress4success.sk

 

1.6            Zasielateľskou spoločnosťou sa rozumie zmluvný partner Prevádzkovateľa, ktorý   realizuje doručenie Zásielok.

 

2               Objednávka:

 

2.1            Zákazník má možnosť výberu konkrétneho tovaru. K tomuto kroku je potrebná   registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky svoju voľbu   potvrdí a uskutoční platbu bankovým prevodom, prípadne platbu realizuje v   hotovosti pri osobnom prebratí, alebo na dobierku pri prevzatí dobierky od   kuriérskej služby.

 

2.2            Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail zákazníka bude   doručené potvrdenie o jej prijatí prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú   adresu budú zákazníkovi v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie   ohľadom objednávky. Zákazníkovi bude po spracovaní objednávky e-mailom   zaslaná pro-forma elektronická faktúra a po jej úhrade, pri doručení   zásielky, bude zákazníkovi následne doručená riadna faktúra. V prípade, že si   zákazník zvolí formu úhrady dobierkou, pri doručení zásielky bude zákazníkovi   doručená riadna faktúra.

 

3               Zrušenie objednávky

 

3.1            Objednávku je možné zrušiť maximálne do 24 hodín pred odoslaním objednávky   Príjemcovi. Zákazník tak môže urobiť mailom na d4s@dress4success.skV prípade, že   Zákazník zruší objednávku v lehote kratšej ako 24 hodín pred dodaním   Zásielky, Prevádzkovateľ si účtuje storno poplatok vo výške 100% uhradenej   sumy. Ak Zákazník zruší objednávku včas (t. z. 2 pracovné dni pred dátumom   dourčenia), Prevádzkovateľ uhradí Zákazníkovi zaplatenú čiastku bankovým   prevodom späť v plnej výške zníženej o spracovateľský poplatok vo výške 2 €.

 

3.2            Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti   tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo   požadovať nie je schopný dodať tovar príjemcovi v požadovanej lehote alebo v   cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom   nedohodne na náhradnom plnení.

 

3.3            V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky   finančné prostriedky vrátené zákazníkovi v lehote 15 dní bankovým prevodom na   ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak. Pri platbe   platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy o   akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou.

 

4               Platba

 

4.1            Všetky ceny tovarov, služieb a všetky ostatné poplatky sú uvádzané s DPH.   Cenové akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je   uvedené inak.

 

4.2            Za objednanú Zásielku môže Zákazník platiť nasledovne:

•               Bankovým prevodom (Prevádzkovateľovi musí byť poskytnutá elektronická/faxová   kópia dokladu o zaplatení)

 •               Dobierkou (Zásielka bude zaplatená kuriérovi pri prevzatí. Pri prevzatí môže   Zákazník platiť kuriérovi kartou i cez POS terminál)

 

5               Dodacie podmienky

 

5.1            Preprava sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok   Zasielateľskej spoločnosti. Poplatky za doručenie a balenie sú zahrnuté v   cene doručenia, ktorá sa automaticky pripočítava k cene objednávky. Cena   vygenerovaná stránkou www.dress4success.sk po vystavení objednávky je už konečná   vrátane vedľajších nákladov. Objednávateľ už neplatí nijaké ďalšie poplatky.

 

5.2            Prevádzkovateľ bude o odoslaní objednávky informovať Zákazníka   prostredníctvom e-mailu. Cena doručenia je stanovená na 4,90€ s DPH pre balík   do hmotnosti 5kg formou kuriérskej služby pre celé územie Slovenskej   republiky. Dodanie tovaru je možné aj formou dobierky prostredníctvom   kuriérskej služby. Pre dodanie tovaru prostredníctvom dobierky a platby   zákazníka v hotovosti, si prevádzkovateľ účtuje dodatočný poplatok vo výške   1,5€ s DPH. Pre dodanie tovaru prostredníctvom dobierky a platba zákazníka je   realizovaná platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu kuriérskej služby   , si prevádzkovateľ môže účtovať dodatočný bankový transakčný poplatok vo   výške 0,9% z dobierkovej čiastky . Pre všetky objednávky nad 98€ s DPH je   doručenie zdarma, okrem bankového transakčného poplatku a príslušného poplatku   za dobierku.

5.3            V prípade, že Príjemca odmietne prevziať zásielku od nášho kuriéra   Prevádzkovateľ za túto skutočnosť neručí a zásielku eviduje ako vybavenú. Ak   Zákazník pri vystavení objednávky udá fiktívnu alebo neúplnú adresu, príp.   nesprávny tel. kontakt na príjemcu a doručenie nie je možné realizovať,   Prevádzkovateľ rovnako za túto skutočnosť nezodpovedá a zásielka je rovnako   evidovaná ako vybavená.

 

5.4            V zmieňovaných prípadoch nevzniká nárok na reklamačné konanie pre objednávateľa,   pretože servis, ku ktorému sa firma zaviazala aj skutočne poskytla a   objednávku sa snažila doručiť.

 

6               Záväzky strán

 

6.1            Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 

•               dodať správny druh Zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene na   zadanú adresu

 

•               v prípade, že nie je možné Zásielku doručiť je Prevádzkovateľ povinný   informovať Zákazníka a dohodnúť ďalší postup,

 

•               zabezpečiť vyhotovenie a doručenie objednávky riadne a s náležitou odbornou   starostlivosťou,

 

•               všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o   skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,

 

•               všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach,   o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky,

 

•               zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov,

 

•               neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

 

6.2            Zákazník sa zaväzuje:

 

•               objednať tovar stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,

 

•               vyznačiť v objednávke kompletnú adresu Miesta určenia, prípadne inej   špecifikácie Miesta určenia,

 

•               v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo, pokiaľ mu nebolo   pridelené zákaznícke číslo alebo kód,

 

•               súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej Zásielky (ak Príjemca odmietne Zásielku   prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo   neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by   Zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola   Zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

 

7               Záruka

 

                  Na Tovar poskytuje Prevádzkovateľ 24 mesačnú záruku odo dňa doručenia   Zásielky. Ak nastane situácia, že doručený tovar bol poškodený, kontaktujte,   prosím, zákaznícky servis Prevádzkovateľa.

 

Záručné podmienky na ostatný tovar   sa riadia ustanoveniami občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v platnom znení.   Záručná doba je 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak   a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Poskytnutá záruka sa   nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou,   nesprávnym používaním alebo nesprávnym ošetrovaním výrobku.

 

7.1            Reklamácie:

 

Reklamácie je nevyhnutné   uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 10 dní odo dňa doručenia   Zásielky Príjemcovi. Ak ide o zodpovednosť za škodu pri strate Zásielky, je   potrebné uplatniť reklamáciu do 10 dní odo dňa, kedy mala byť Zásielka   doručená. Reklamácia musí byť vyhotovená písomne, musí obsahovať presné   vyčíslenie požadovanej škody v zhode s cenou objednaného produktu a musí byť   doručená Prevádzkovateľovi v určenej lehote.

 

7.2            Reklamácie sú vybavované:

 

•               telefonicky v pracovných dňoch od 14:00 do 17:00 na čísle 0949 190 092,

 

•               e-mailom na  d4s@dress4success.sk

 

•               poštou na adrese GOURMMETS s.r.o., Blatnická 3, 831 02 Bratislava 3

 

V prípade, že je Prevádzkovateľ za   reklamáciu zodpovedný, vyrieši ju promptne k Vašej spokojnosti. Ak Zákazník   neuplatní svoje nároky v dobe a spôsobom podľa predchádzajúcich podmienok,   platí, že Zásielka bola doručená riadne a včas. Zákazník zodpovedá   Prevádzkovateľovi za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil   niektoré z predchádzajúcich ustanovení, resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo   svojom registračnom formulári.

 

7.3            Pri reklamácii tovaru zašle zákazník zakúpený tovar na adresu sídla   Prevádzkovateľa. Je vhodné takto zasielaný tovar poistiť. Tovar zaslaný na   dobierku Prevádzkovateľ nepreberá. Prevádzkovateľ rozhodne o reklamácii   ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, odôvodnených prípadoch   najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia   reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový   výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník   informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky   a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou   reklamačný protokol.

 

8               Odstúpenie od zmluvy

 

8.1            Zákazník je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od   prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č.   108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom   predaji v znení neskorších predpisov. Priame náklady na vrátenie tovaru nesie   objednávateľ. Zákazník je povinný oznámiť vrátenie tovaru prevádzkovateľovi   vopred e-mailom, resp. telefonicky, s uvedením čísla faktúry na ktoré bol   tovar zakúpený. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 15 dní bankovým   prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodnú inak. Pri   platbe platobnými kartami budú peniaze vrátené v súlade s podmienkami zmluvy   o akceptácii platobných kariet medzi prevádzkovateľom a príslušnou bankou.

 

8.2            V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť   od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 

•               poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred   uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

 

•               predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo   tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý   vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 

8.3            V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú parfumy, ale aj potraviny, nápoje a   ostatné výrobky z obsahu darčekových balení klasifikované ako tovar, ktorý po   otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v   pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

 

9               Ochrana osobných údajov

 

9.1            Prevádzkovateľ a zákazník sa dohodli, že zákazník v prípade, že je fyzickou   osobou oznámi prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého   bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je   zákazník právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi svoje obchodné meno,   adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

9.2            Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o   ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ   spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie   a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo   všetkých svojich informačných systémoch. Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi   tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže   zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1   mesiaca od doručenia odvolania súhlasu zákazníka prevádzkovateľovi a údaje   budú následne vymazané.

 

9.3            Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po   prihlásení sa na stránke www.dress4success.sk.

 

9.4            Prevádzkovateľ internetových stránok www.dress4success.sk, sa zaväzuje, že   poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na   základe obchodných podmienok určených prevádzkovateľom. Spracovávané údaje   nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

 

10             Záverečné ustanovenia

 

                  Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia   právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými   podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

 

Tieto Obchodné podmienky   nadobúdajú platnosť dňa 01. februára 2012.